षडानन्द नगरपालिकाकाे बजेट वितरण यस्ताे छ


 


भाेजपुर, पुस ३०

षडानन्द नगरपालिका दिङ्ला भाेजपुरले अाफ्नाे दाेस्राे नगरपरिषद बुधबार सम्पन्न गरेकाे छ । २०७१ साल मंसिर १६ गते सरकारले दिङ्ला क्षेत्र सहित पाँच गाविसलाइ गाभेर नगरपालिका घाेषणा गरेकाे थियाे । नगरपालिकाकाे दाेस्राे नगर परिषदले अागामी अार्थिक बर्ष ०७३/०७४ का लागि बाह्य तथा अान्तिरक श्राेत गरी पाँच कराेड २३ लाख, ८० हजार पाँच सय ४० रूपैयाँकाे नीति तथा कार्यक्रम पारित  गरेकाे छ ।

नगरपालिकाले बजेट वितरणा यस्ताे छ ,

बालबालिका स्वीकृत बजेट १० प्रतिशतले रु १२२३८००
क्र.सं. विवरण वडा नं. परिषदबाट विनियोजित रकम रु.
1 बाल क्षमता विकस कार्यक्रम १ देखि १० 150000
2 बाल कल्याण कोेष स्थापना १ देखि १० 100000
3 बाल पोषण सम्बन्धि गोष्ठी १ देखि १० 150000
4 नगर स्तरिय वाल खेलकुद १ देखि १० 50000
5 बाल पुस्तकालय व्यवस्थापन सबै विद्यालय १ देखि १० 200000
6 बुद्घ प्रा.वि.बाल मैत्री फर्निचर निर्मार्ण 33450
7 जाल्पा प्रां. वि. 70000
8 सिंहबाहिनी प्रा.वि. बाल मैत्री फर्निचर निर्माण 33450
9 जनकल्याण प्र्रा.वि. तित्रे कम्पाउण्ड घेरावारा 100000
10 लक्ष्मि प्रा.वि.भवन मर्मत 50000
11  साल्पा प्रा.वि. 50000
12 चन्द् सूर्य मा.वि.वाल मैत्री फर्निचर निर्माण 33450
13 कालिका प्रा.वि.कोठा निर्माण 70000
14 खार्ताम्छा मा.वि. वाल मैत्री फर्निचर निर्माण १० 33450
15 कुनालुङ प्रा.वि. छाना १० 100000
जम्मा जम्मा
महिला स्विकृत बजेट
क्र.सं. योजनको नाम वडा नं. परिषदबाट विनियोजित रकम रु.
1 लेखा व्यवस्थापन  तालिम १ देखि १० 68500
2 महिला सिलाइ कटाइ तालिम १ देखि १० 50000
3 महिला क्षमता तथा सशक्तिकरण लोक सेवा तयारी १ देखि १० 68500
4 महिला स्वम सेविका प्रोत्साहन कार्यmक्रम १ देखि १० 180140
5 प्रसुति गृह निर्माण दिंला १ देखि १० 800000
6 महिला लीक्षत स्वास्थ्य चौकी भूईकोठा ढलान तथा फर्निचर निर्माण 56660
जम्मा 1223800
क्र.सं. विवरण वडा नं= रकम रू
1 जनजाति, आदिवासी  भवन निर्माण, १ देखि १० 1000000
2 जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम १ देखि १० 50000
3  लोकसेवा आयोग तयारी र कम्प्युटर कक्षा आदिवासी जनजाति,दलित, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग १ देखि १० 150000
4 अपाङ्ग आय आर्जन  तथा सम्मान कार्यक्रम १ देखि १० 80000
5 दलित सीप विकास तालिम जुत्ता चप्पल,पुर्खौली पे्शा सिलाई, आरन नौ मति  वाजा संरक्षण १ देखि १० 220710
6 षडानन्द बहुमुखी क्याम्पस खेलमैदान 284990
7 माटोको भाँडा निर्माणसीप विकास तालिम कुमाल गाउँ 50000
जम्मा 1835700
कृषि स्वीकृत बजेट १० प्रतिशत
क्र.सं. योजनाको नाम वडा नं रकम रू
1 यामिङ बेशी ठाडो खोला सीचाइ येोजना 1 83000
2 सेखुवा खोला हात्ती गौडा सिचाइ योजना 1 70570
3 बेमैसमी तरकारी खेति कार्यक्रम 1 30640
4 खाक्सीला सिंचाई योजना 2 50000
5 कैदेले तर्कारी खेती सिचाइ योजना 2 50000
6 मार्से आपटारी तरकारी खेती सिचाइ योजना 2 43570
7 कोक्चे धारा तरकारी खेती सिंचाई योजना 2 40000
8 पहिरे खोला बाँदरे दह मुहान सिचाइ योजना 3 83570
9 पीपलबोट हुदै अस्पताल सम्म र्र्कृर्षि सडक स्तर उन्नती 3 100000
10 डुम्रीभञ्ज्याङ राम्चे देविटार हुदै दिंला कृषि सडक स्तर उन्नती 4 100000
11 राम्चे खानेपानी मर्मत मरुवा वेशी 4 50000
12 पोखररि निर्माण तरकारी खेतिको लागि 4 33500
13 उन्न्त जातको पशुहरु वोयर जातको बोका,मुर्राजातकोे राँगा, वंगरको वीर खरिद 5 100000
14 तरकारी खेतिका लािग पोली हाउस 5 53570
15 धाप खोल कूलो सिचाई योजना 5 30000
16 बाइसे कुलो मर्मत योजना,माथिल्लो 6 183570
17 उन्नत जातको राँग बोका तथा वंगुरका वीउ खरीद 7 153570
18 चुुवाङ सिचाइ कुलो निर्माण 7 30000
19 अर्लचि चिरौइता वीउ तथा बेर्ना खरिद तथा वितरण 8 183000
20 लक्की खोला कुलो मर्मत 9 30000
21 अर्लचि नसैरी तालिम तथा आवश्यक औजार खरीद 9 80000
22 याङकिया कुलो मर्मत कुुनालुङ 10 30000
23 पीया खोला कुलो मर्मत सिक्तेल टार 10 87140
24 याङकिया कुलो मर्मत कुुनालुङ बासवोटे 10 90000
25 झगरे कुलो मर्मत चिचिला 10 50000
जम्मा 1835700
क्र.सं. योजनाको नाम  भौतिकतर्फ वडा नं परिषदबाट विनियोजित रकम रु.
1 लप्सि डाडाँ साल्पा पोखरी मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण 1 81360
2 हिङमाङ डाँडा यामिङ बेसी कृषि सडक निर्माण योजना 1 80000
3 गुडुले कामी चौतार कृषि सडक निर्माण योजना 1 80000
4 सिंह देवि खेल मैदान निर्माण 1 100000
5 दिंला ढलनिकास  योजना पोखरी टोल 1 56140
6 कामि र्चातारा कार्भे र्कषि सडक 1 70000
7 सिंह देवि घुमाउने चौतारा बाटो निर्माण 2 100000
8 भगवती मा.वि. कम्पाण्ड निर्माण 2 100000
9 नारायण धारा खानेपानी मर्मत 3 34200
10 रिठ्ठा धारा,कुवापानी,चापेधार खानेपानी मर्मत 3 100000
11 रेडक्रस भवन व्यावस्थापन 3 30000
12 अरुण मा.वि. स्रोत केन्द व्यवस्थापन 3 37140
13 दिंला सतिघाट  मोटर बाटो स्तरउन्नती 3,4 500000
14 आम्वोटे ठूलो बगैचा राम्चे मरुवा वेशी सडक सर्भे तथा निर्माण 4 100000
15 सानो राम धारा मुहान संंरक्षण 5 50000
16 रामधारा गुठमाला ढुगे चौतारा डाँडा कान्ले सडक सर्भे तथा निर्माण 5 75000
17 गौचरण लक्ष्मि प्र्रा.वि. कात्तिके हुँदै डाँडागाउ देवीथान सडक सर्भे तथा निर्माण 5 75000
18 अमले जिमिगाँउ खानेपानि योजना 5 167000
19 दिंला तुगेछा हुँदै सेमेङ चण्डीथान सडक स्तर उन्नती 6 367000
20 जीमी गाउँ देखि धार्मीक स्थल पखुवा भञ्ज्याङ सडक सर्भै तथा निर्माण 7 367140
21 कालिका प्रा.वि. देखि देक्षेन छोलिङ गुम्वा सडक निर्माण 8 367140
22 साविक गा.वि.स भवन देखि वडा नं. ९ को वडा कार्यालय बन्ने स्थान थलाखाम हुुदै माने डाँडा जाने मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण क्रमागत 9 300000
23 छाँगे लघु जलविद्युत कुलो मर्मत 9 67140
24 साविक गा.वि.स भवन देखि वडा नं. १० को वडा कार्यालय बन्ने स्थान सिक्तेलटार  हुुदै सानो दिङ्गला कुनालुङ मोटरबाटो सर्भे तथा निर्माण क्रमागत 10 267140
25 चाम्लादाङ चिचिला हुँदै वडा कार्यालय सिक्तेल टार जाने मोटरा बाटो सभैृ तथा निर्माण क्रमागत 10 100000
जम्मा 3671400
प्रवर्धनात्मक स्वीकृत बजेट ४० प्रतिशत
क्र.सं. विवरण वडा नं परिषदबाट विनियाेजित रकम रू
1 नगरपालिका विलिङ प्रणाली 500000
2 नगरपालिका र्पाश्र्व चित्र तयार 600000
3 नगरपालिका कार्यलय घेरावारा 200000
4 मालपोत अध्यवधिक 50000
5 नगरस्तरिय सडक लगत कट्टा 200000
6 प्लाष्टिक मुक्त नगर तथा सरसफाई ढल व्यवस्थापन 200000
7 युवा सशक्तिकरण खेलकुदविकास कार्यक्रम १ देखि १० 97000
8 सामाजिक परिचालन व्यवस्थापन खर्च १ देखि १० 50000
9 षडानन्द बहुमुखि भवन सिलिङ तथा प्लाष्टर 3 550000
जम्मा 2447000

 

प्रकाशित मिति: ३० पुस २०७२, बिहिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्