भाेजपुरकाे बजेट वितरण, कुन ठाउँलाई कति ? हेर्नुहाेस्


 


भाेजपुर, फागुन १६

आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ का लागि जिल्ला विकास समिति भोजपुरले दुई अर्ब २३ करोड ८५ लाख ४० हजार चार सय १० रुपैयाँको एकिकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । २४ औं जिल्ला परिषद बैठकले गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

जिविसकाे बजेट वितरण हेर्नुहाेस्

क्र.सं. खर्चका शिर्षकहरु जि.वि.स अनुदान राजस्व वाँडफाँड आन्तरिक आम्दानी जम्मा कैफियत
जम्मा रकम 13,756,000.00 5,500,000.00 5,910,000.00 25,166,000.00
1 समपुरक कोष 1,375,600.00 550,000.00 591,000.00 2,516,600.00
12,380,400.00 4,950,000.00 5,319,000.00 22,649,400.00
वाँकि रकम        
लक्षित कार्यक्रम (महिला) १० प्रतिशत 1,238,040.00 495,000.00 531,900.00 2,264,940.00
लक्षित कार्यक्रम (वालवालिका) १५ प्रतिशत 1,857,060.00 742,500.00 797,850.00 3,397,410.00
लक्षित कार्यक्रम( आदिवासी ,जनजाती,अपांग,दलित १५ प्रतिशत 1,857,060.00 742,500.00 797,850.00 3,397,410.00
लक्षित कार्यक्रम (कृषि) १५ प्रतिशत 1,857,060.00 742,500.00 797,850.00 3,397,410.00
वातावरणमैत्रि स्थानीय शासन प्रर्वद्धन कार्यक्रम ५ प्रतिशत 619,020.00 247,500.00 265,950.00 1,132,470.00
जम्मा 7,428,240.00 2,970,000.00 3,191,400.00 13,589,640.00
वाकि रकम 4,952,160.00 1,980,000.00 2,127,600.00 9,059,760.00
जि.वि.स. संस्थागत विकास 2,475,000.00 925,000.00 1,050,000.00 4,450,000.00
मालपोत व्यवस्थापन 0.00 385,000.00 0.00 385,000.00
2,475,000.00 1,310,000.00 1,050,000.00 4,835,000.00
वाकी रकम 2,477,160.00 670,000.00 1,077,600.00 4,224,760.00
आर्थिक ÷सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास ६० प्रतिशत 1,486,296.00 402,000.00 646,430.00 2,534,726.00
प्रवद्र्धनात्मक लगानी क्षेत्र ४० प्रतिशत 990,864.00 268,000.00 431,170.00 1,690,034.00
समपुरक कोष
क्र.सं. कार्यक्रम रकम  
उर्जा विकास कार्यक्रम (जि.वि.स. अनुदानवाट) १००००००००
झो.पु. (राजस्ववाट रु ५५०००० र आन्तरिक श्रोतवाट रु ४५००००) 1000000.00
सडक बोर्ड ( जि.वि.स अनुदान वाट रु.३७५६०० र आन्तरिक श्रोतबाट रु.१४१००० ) 516600.00
  जम्मा                                                       2516600.00
क) जिल्ला विकास समितिको संस्थागत अभिवृद्धि कार्यक्रम
विशेष कोष कर्याक्रम (जि वि स अनुदानबाट)
क्र.सं. कार्यक्रम रकम
प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष 200000.00
मानव संशाधन विकास विशेष कोष कर्यक्रम 100000.00
मर्मत संभार विशेष कोष 100000.00
स्थानीय विकास विशेष कोष कार्यक्रम 200000.00
वातावरणिय व्यवस्थापन विशेष कोष 100000.00
गरीवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष कार्यक्रम 50000.00
महिला तथा वाल विकास विशेष कोष 50000.00
कर्मचारी कल्याण विशेष कोष 600000.00
  जम्मा 1400000.00
 जि.वि.स. को सुचना व्यवस्थापन  कार्यक्रम (राजश्व बाडफाड बाट)
क्र.सं. कार्यक्रम रकम
वार्षिक योजना प्रकाशन 150000.00
वस्तुगत विवरण तयारी तथा प्रकासन 200000.00
चौमासिक बुलेटिन तयारी तथा प्रकाशन (चौमासिक) 50000.00
DDC Web Site update 50000.00
DP MASS 50000.00
SMS system 35000.00
पुस्तकालय व्यवस्थापन 35000.00
इन्टरनेट व्यवस्थापन 95000.00
  665000.00
अनुगमन मूल्यांकन कार्यक्रम तथा जिल्ला परीषद (आन्तरिक कोष बाट)
क्र.सं. कार्यक्रम
फाराम तथा निर्देशिका तयारी
आयोजना प्रभाव मूल्यांकन
योजना अनुगमन
न्यूशकास मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गा वि स लाई पुरस्कार
परिषद खर्च आन्तरिक श्रोत
  जम्मा
5 संंचार र पारदर्शिता विकास कार्यक्रम (राजश्व बाडफाड बाट)
क्र.सं. कार्यक्रम
सार्वजनिक सुनुवाई 120000.00
सामाजिक लेखा परीक्षण 40000.00
समिक्षा 100000.00
  जम्मा 260000.00
क्षमता विकास कार्यक्रम (जि.वि.स अनुदानबाट)
क्र.सं. कार्यक्रम
जिविस कर्मचारीहरुको क्षमता विकास
गा.वि.स सचिवहरु क्षमता विकास
कर्मचारी उत्प्रेरणा कार्यक्रम
राजस्व सघन अध्ययन
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन थप स्थान पहिचान
गाविस तथा नगरपालिका मालपोत लगत अधावधिक
जम्मा

ख. लक्षित वर्ग कार्यक्रम

१. लक्ष्यित महिला विकास  कार्यक्रम रु. २२६४९४०। ( अनुदान रु.१२३८०४०।राजस्व रु. ४९५०००। आन्तरिक आय रु. ५३१९००।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
महिला लक्षित भवन पुन निर्माण (भुकम्पले पूर्ण क्षती) कुदाककाउले 288000
वोयामा गा.वि.स स्तरीय महिला भवन निर्माण वोया 500000
गाविस स्तरिय महिला भवन ढलान प्लाष्टर जरायोटार 100000
  ४ लक्ष्यित महिला भवन निर्माण क्रमागत याकु १ 200000
टक्सार महिला बहुउद्देश्य सहकारी भवन भो.न.पा. १० 100000
महिला क्षमता विकास कार्यक्रम तिम्मा 50000
  जम्मा 1238000
राजस्व वाडफाँट
1 महिला सहकारी भवन सिद्धेश्वर 195000
2 ग्रामीण महिला विकास संस्था महिला सचेतना तथा क्षमता विकास कार्यक्रम 50000
3 महिला जागरण विकास संस्था ः  महिला क्षमता विकास कार्यक्रम 50000
4  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी,भोजपुर जिल्ला शाखा ः लैंगिक समान्ता,विविधता तथा समावेशिकरण तालिम 50000
5 महिला विकास मञ्च भोजपुर नेपाल ः महिला क्षमता विकास कार्यक्रम 50000
6 अन्तरपार्टी महिला संजाल भोजपुर ः महिला सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रम 50000
7 महिला भवन फर्निचर वासीखोरा 50000
  जम्मा
आन्तरिक श्रोत
1 लोकतान्त्रीक गै.स.स. महासंघ, भोजपुर, गै.स.स. क्षमता अभिवृद्धि 50000
2 योगमाया शक्तिपिठको लागि पाइप १५०० मिटर खरिद नेपालडाडा 150000
3 बतासे ट्यांकी खानेपानी नाला खरीद ३००० मीटर कोट 180000
4 कटुञ्जे यूवा क्लव, भोजपुर आईडल 150000
  जम्मा

२. लक्षित  बाल वालिका विकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1 वालवालिका, अभिभावक सचेतना गोष्ठी देउराली 50000
2 बालबालिकाको लागि गा.वि.स. स्तरीय खेल मैदान (गा.वि.स छेउ)  हेलौंछा 200000
3 गाउघर क्लिनिक भवन निर्माण  याङपाङ 150000
4 जाल्पा निमावि –याङगथर्पु वाल पुस्तक तथा  दराज खरीद चरम्वी १ 55000
5 वालमैत्री भवन(सिलिचुङ्ग समूह) छिनामखु १ 400000
6 वालमैत्री संरचना,सूचक कार्यन्वयन र वालक्लवको संस्थागत विकास नागी 100000
7 वाल सामूदायीक भवन (क्रमागत) वासिखोरा 200000
8 वाल सचेतना अभियान होम्ताङ्ग 100000
9 वाल भवन निर्माण हसनपुर 200000
10 वालवालिकाको खेल मैदान निर्माण पावला 100000
11 सेतो गुराँस वाल तथा सामुदायीक विकास संस्था वाल सहजिकरण सिप र संस्थागत विकास कार्यक्रम 50000
12 समाज सुधार संस्था ः वाल क्षमता विकास कार्यक्रम 50000
13 सामाजिक विकास संस्था भोजपुर ः अनाथ वालवालिका लक्षित कार्यक्रम,महिला चेतना विकास कार्यक्रम,लोपोन्मुख जातिको  विकास कार्य क्रम 50000
14 हेकुवा खर्क समाज सेवा समिति ः जनचेतना कार्यक्रम 50000
15 एस.एल.सि मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कार 100000
  जम्मा
राजस्व बाँडफाड                       
1 एस.एल.सि परिक्षा उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई प्रोत्साहन पुरस्कार 50000
2 वालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम 400000
3 गाविस स्तरिय वालमैत्री खेलमैदान निर्माण 100000
5 जिल्ला वाल संजाल अध्ययन अवलोकन भ्रमण 190000
  जम्मा
आन्तरिक श्रोत
1 नवप्रतिभा युवा क्लव,नागी फुटवल खेल मैदान निर्माण नागी 200000
2 मूलपानी वाल पुस्तकालय ष.न.पा.२ 50000
3 ठेवा प्रावि  फर्निचर निर्माण छिनामखु १ 45000
4 जिल्ला खेलकुद विकास समिति, खेलकुद विकास कार्यक्रम 500000
  जम्मा

३. लक्षित आदीवासी जनजाति, दलित जेष्ठ नागरीक तथा शारीरिक अपांग विकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1 आदीवासी जनजाती भवन निर्माण (क्रमागत) कुदाककाउले 500000
2 दुङ्माली भाषा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा कक्षा संचालन र पाठ्य सामाग्री खरिद सानोदुम्मा र ठूलोदुम्मा 150000
3 मंक खल भवन निर्माण दावा 200000
4 अपांग सिप विकास तालिम खावा 100000
5 चाम्लिङ किरात राईहरुको चण्डीनाच प्रशिक्षण तथा तालीम तथा सामान खरीद ओख्रे 50000
6 अपांग अधिकार सरोकार मञ्च  अपांग सम्वन्धी सचेतना तथा तथ्यांक संकलन 105000
7 श्री आदीवासी जनजाती महासंघ (८ वटा भातृ संगठन सहित) भोजपुर 500000
8 किरात साङपाङ राई जुम्लेखा नेपाल ः कार्यलय व्यवस्थापन (फर्निचर) खरीद 50000
9 वौद्ध छोटिछालिंग गुम्वा क्रमागत योजना श्यामसिला ७ 150000
10 नागरिक समाज भोजपुर ,सचेतना तथा अभिमत संकलन कार्यक्रम 50000
  जम्मा
राजस्व वाडफाँट
1 नारदमुनि थुलुङ्ग स्मृति परिषद शालिक तथा उद्यान निर्माण अन्नपूर्ण र छिनामखु 300000
2 गैसस महासंघ,भोजपुर ः गैससहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम 50000
3 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भोजपुर, राहत सामग्री ढुवानी 190000
4 वान्तवा खिम वान्तवा भाषा शिक्षक प्रशिक्षकण 50000
5 चोमोलोङ्गमा एफ. एम. रेडियो कार्यक्रम, जिल्ला विकास गतिविधी र रेडियो क्षमता विकास कार्यक्रम तथा उपकरण खरीद 150000
  जम्मा 740000
आन्तरिक श्रोत
1 नेपाल मानव अधिकार संगठन मानव अधिकार सचेतना सम्वन्धी अनुशिक्षण 50000
2 पर्यटन विकास समिति ः पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम 50000
3 सहयात्रा नेपाल ः भोजपुर विशेषांक छपाई 95000
4 प्रगतीशिल मानव अधिकार संगठन ः सचेतना कार्यक्रम 50000
5 निवृत्त राष्ट्र स्वयं सेवक संघ भोजपुर  दराज कुर्शी 50000
6 नारी साहित्य प्रतिष्ठान  शाहित्य गोष्ठी 50000
7 भोजपुर सामुदायिक रेडियो ः उपकरण  खरीद 150000
8 सामुदायिक भवन निर्माण देउराली १ 300000
  जम्मा 795000

४.  लक्षित कृषि तथा पशुपालन बिकास कार्यक्रम रु. ३३९७४१०। ( अनुदान रु.१८५७०६०। राजस्व रु. ७४२५००।आन्तरिक आय रु. ७९७८५०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1 सघन फलफुल खेति कार्यक्रम ( वगैंचा गाविस अभियान) वडा नंवर १ देखि ९ जरायोटार 500000
2 खम्वेखोला कुलो निर्माण, देवनटार देवनटार–३ 200000
3 अधेरी सुन्तले कुलो मर्मत कोट 150000
4 भूलभूले कुलो मर्मत गोगने 200000
5  जमदार कुलो मर्मत तथा जिर्णोद्वार गोगने 150000
6 सून्तले कूलो निर्माण लेखर्क ६ 155000
7 होम्ताङ्ग सुख्खा क्षेत्रमा आकासेपानी संकलन तथा लिफ्ट सिस्टम होम्ताङ्ग 500000
  जम्मा
राजस्व वाडफाँट
1 जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड,भोजपुर लेखापालन तालिम 90000
2 अरुण कृषि सहकारी जरायोटार ५ कम्प्यूटर तथा फर्निचर 50000
3 सिर्वानी खोला कुलो निर्माण लेखर्क 500000
4 लिप्ट सिचाई योजना जरायोटार वडा नंवर १ देखि ९ सम्म जरायोटार 100000
  जम्मा
आन्तरिक श्रोत
1 वेहेरे खोला हिउदे पुछार कूलो मर्मत धोद्लेखानी 250000
2 लुङ्गचुङ्ग कुलो मर्मत, वैकुण्ठे 245000
3 कैदले कविराङ्ग कुलो निर्माण पावला–३ 300000
  जम्मा

६.वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम रु.११३२४७०।  ( अनुदान रु. ६१९०२० राजस्व रु. २४७५००।आन्तरिक आय रु. २६५९५०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1  १ गाविसलाई वातावरण मैत्री घोषणा कार्यक्रम 419000
2 कुवा मुहान खा.पा. यो. यूँ 200000
  जम्मा ^!()0)
राजस्व बाँडफाट                       
1 फेदिखोला लघुजलविद्युत कुलो निमार्ण तथा तट वन्धन निमार्ण खाटम्मा 247000
  जम्मा 247000
आन्तरिक श्रोत
1 सुन्तला, रुद्राक्ष अलैचीको वेर्ना तथा नर्सरी साङपाङ 265900
  जम्मा

७.आर्थिक÷सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास वाँकि वजेटको ६० प्रतिशत (५ लाख भन्द माथिका योजनाहरु मात्र)रु.२५३४७२६।   ( अनुदान रु. १४८६२९६। राजस्व रु. ४०२०००।आन्तरिक आय रु. ६४६४३०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1 पहिरे खोला मुहान बाट ल्याङ्गडाँडा खा.पा.यो नेपालडाडा ६ 300000
2 दलित वस्ती तथा थामी टोल देउराली  चम्पे ७ र ८ खानेपानी लागुवा भान्साघरवाट चम्पे 285000
3 रेडक्रस घेरावारा तथा पर्खाल निर्माण धोद्लेखानी ४ 150000
4 खैराङ्ग खा.पा.यो मर्मत खैराङ्ग–२,६,७ 150000
5 यूँ–४ , थिदिंखा ५ , ८ खानेपानी योजना निर्माण थिदिंखा 300000
6 कटहरे सिंचाई कुलो मर्मत कोट 150000
7 सुन्तले खा.पा.यो. पांचा ७ 150000
   जम्मा 1485000
राजस्व बाँडफाट                       
 
1 कर्मचारी मिलन केन्द्र भोजपुर,भवन ममर्त सम्भार 200000
2 जनसेवा निमावि भोजपुर ः कम्प्यूटर थान ५,डेक्स वेन्च ५० जोडि खरीद गर्न 200000
  जम्मा
आन्तरिक श्रोत
1 सार्वजानिक नि.मा.वि पैयापानि छाना मर्मत भो.न.पा. १०,११ 100000
2 टुंडिखेल मञ्च व्यवस्थापन भो.न.पा. ७ 500000
3 सामुदायिक वनको भवन छाना मर्मत (ओख्रे ७) 45000
  जम्मा

८. प्रवद्र्धनात्मक लगानीका क्षेत्र वांकि वजेटको ४० प्रतिशत ) रु. १६९००३४।  (सानातिना भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम)  ( अनुदान रु.९९०८६४। राजस्व रु. २६८०००।आन्तरिक आय रु. ४३११७०।)

क्र.सं. योजनाको नाम ठेगाना रकम
जिविस अनुदान
1 सिमलवोटे खा.पा.यो. मर्मत होम्ताङ्ग–७ 150000
2 नसिङ्ग खोला खानेपानी मर्मत सिन्द्राङ्ग–४,५ 150000
3 ईन्द्रेणी खा.पा.यो. पाइप खरीद वासिखोरा ७ 150000
4 वाघखोर खेलमैदान निर्माण क्रमागत तिवारीभन्ज्यांग 200000
5 शीवालय मन्दिर निर्माण  भूल्के 340000
  जम्मा
राजस्व वाडफाँट
1 गाविस कम्पाउण्ड वाल प्लाष्टर गुप्तेश्वर 100000
2 ठूलोदुम्मा खा. पा. मुहान संरक्षण ग्याविङ्ग तारजाली ठूलोदुम्मा 165000
  जम्मा
आन्तरिक श्रोत
1 शिद्धथान मन्दिर निर्माण कार्की कुलपुजा भवन निर्माण वास्तिम ४ र ७ 100000
2 शारदा उमावि कम्पाउण्ड घेरावार प्याउली 200000
3  अवतारी मन्दिर कम्पाउण्ड पर्खाल सिन्द्राङ ४ 130000
  जम्मा

८. साना सिंचाई , नदी नियन्त्रण, लघुजल बिधुत, शहरी बिकास र पूर्वाधार तथा सामाजिक बिकास कार्यक्रम (कुल अनुदान रु.२१५०००००)

क. साना सिंचाई आयोजना  (बजेट रु. ६६,००,०००)

सि.नंं कार्यक्रमको नाम ठेगाना वजेट   रु. कैफियत
1 अधेरी–सागुरी साना सिंचाई योजना छिनामखु छिनामखु 500000
2 पात्ले मुहान साना सिंचाई योजना भुल्के २, ३, र ४ भुल्के २, ३, र ४ 400000
3 खाम्ले कुलो निर्माण अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण 500000
4 लसुने खोला सिंचाइ सर्भे तथा निर्माण पाँचा पाँचा 500000
5 लिम्खिम पुवा खोला मुहान सिंचाइ खाटम्मा 400000
6 वेंखुवा खोला  सिंचाई योजना कुलुङ्ग   ३ 500000
7 सिरुवानी सानो सिंचाई कुमालडाँडाँ  भोजपुर नगरपालिका ९ 300000
8 लप्से आहाले सिंचाई आयोजना गोगने ६ र ८ 500000
9 खकुवा खोला होम्ताङ लुमखेम वेशी सिंचाई योजना 500000
10 नखुवा खोला सिंचाई योजना साङपाङ 500000
11 अखुवा तुम्लावास सिंचाई योजना टक्सार 500000
12 लेखर्क गिद्धेकुलो सिंचाई योजना 500000
13 सिमला सिंचाई योजना(क्रमागत) दुम्माना–१ 500000
14 कावाखोला मानेभञ्ज्याङ सिंचाई योजना 500000
  जम्मा 6600000  

ख. लघुजलबिधुत आयोजना  (बजेट रु.७५,००,०००

सि.नंं कार्यक्रमको नाम कुल लागत हाल सम्म खर्च रु. विनियोजित रकम कैफियत
! एखुवा लघु जलविद्युत आयोजना ,थिदिंखा 7500000
  जम्मा     7500000  

ग. पूर्वाधार तथा सामाजिक बिकास कार्यक्रम  (बजेट रु.७४,००,००० )

सि.नंं कार्यक्रमको नाम ठेगाना विनियोजित रकम कैफियत
1. पार्क व्यवस्थापन सदरमुकाम 300000
2. गाविस भवन निर्माण क्रमागत श्यामसिला 500000
3. अन्नपूर्ण उमावि रंग रोगन ,प्लाष्टर र सिलिङ अन्नपूर्ण ३ 300000
4. वेहेश्वर मावि तारवार घेरावार मानेभञ्ज्याङ्ग 300000
5. चोमोलोङ्गमा खानेपानी निर्माण, रानीवास रानीवास–४ 150000
6. वात्ला खानेपानी पूर्ननिर्माण रानीवास–३ 150000
7. पञ्चकन्या निमावि दावा ः विद्यालय घेरावारा 150000
8. ढाडवारी खानेपानी योजना खैराङ ४ 350000
9. सानुकि चौतारा देखि विद्योदय गेट सम्म वाटो मर्मत 150000
10. ल्याप विल्डिङ्ग तला थप 2000000
11. जि.वि.स.  गुरु योजना र कम्पाउण्ड वाल 1200000
12. कोदार खेलकुद  मैदान रंगाशाला निर्माण भो.न.पा. 1100000
13. कभर्डहल (व्याट्मिन्टन) निर्माण क्रमागत 500000
14. जिल्ला प्रहरी कार्यालय ः पावर व्याकअप 100000
15. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय ः पावर व्याकअप 150000
जम्मा 7400000

९.जनसहभागीतामा आधारीत  बिकास कार्यक्रम  (बजेट रु.६३,८०,०००  )

सि.नंं कार्यक्रमको नाम ठेगाना विनियोजित रकम कैफियत
1. कुलुङ वहुमुखी क्याम्पस खा.पा कुलुङ 500000
2. घट्टे कुलो पारपानि सिचाइ योजना भो.न.पा. ११ 500000
3. दोभान मूल खापायो निर्माण गोगने १,३,४ र ७ 500000
4. फलाटे सार्वजनिक खानेपानी पानीट्याङ्की निर्माण रानीवास–८ 300000
5. सामुदायीक भवन निर्माण थिदिंखा 500000
6. मझौले खानेपानी योजना निर्माण पात्लेपानी 380000
7. चुकिला खा.पा.यो निर्माण दुम्माना–९ 300000
8. वृहत खा. पा. योजना (अग्ले धारा लिफ्ट सिस्टम) सानोदुम्मा 500000
9. सालेवा उमावि घेरावारा दोभाने ४ 400000
10. खानेपानी दलगाउँ भूल्के ६,७, ९ मर्मत दलगाउँ 500000
11. सामुदायिक भवन क्रमागत सानोदुम्मा 200000
12. मानेटार खानेपानी योजना तिम्मा १ 200000
13. जनसेवा मा.वि. आठ कोठे भवन मर्मत हसनपुर 200000
14. सामुदायीक भवन निर्माण देवानटार 250000
15. सासिद्धि खा.पा.यो. पांचा–४ 150000
16. जौखा खापायो ओख्रे 300000
17. गंगाखोला देविथान  मन्दिर निर्माण वैकुण्ठे 200000
18. सुनम साँगुरी खानेपानी निर्माण वासिङ्गथर्पु ७ 500000
 जम्मा 6380000

स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा पहूँच सुधार   कार्यक्रम  (बजेट रु.५०,००,०००।  )

सि.नंं कार्यक्रमको नाम ठेगाना विनियोजित रकम कैफियत
1. पिखुवा खोला सडक पुल
2. महभिर खोला सडक पुल
जम्मा

केन्द्रिय कार्यक्रम

१. स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम  (रकम रु.१,५६,००,०००)

सि नं सडकको नाम ठेगाना रकम रु. प्रस्तावित वजेट कैफियत
10DR001 चखेवा नागी खावा लेखर्क ओख्रे यूँ वालंखा पांचा दुम्माना सडक
10DR002 सिर्दली छिनामखु सडक
10DR003 लुम्वा चोलन्ती खावा सडक 500000
10DR004 गुप्तेश्वर ढल्केवर तिम्मा सडक 2000000
10DR005 दावाँ सिद्धेश्वर सडक
10DR006 ओडारे वोखिम सडक
10DR007 भोजपुर टक्सार कोट गोगने लेखर्क सडक
10DR008 भोजपुर दिङ्गला मुलपानी केउरेनीपानी सडक
10DR009 वैदार भञ्ज्याङ्ग किमालुङ्ग सडक
10DR010 दिङ्गला मुलपानी खार्ताम्छा कुदाकाउले दोभाने सडक 2000000
10DR011 दिङ्गला तुङ्गेछा सडक
10DR012 दिङ्गला वालुवावेसी कुलुङ्ग सडक
10DR013 आम्वोटे नेपालेडाडा सडक
10DR014 कुलुङ्ग चौकिडाडा खाटाम्मा सडक 700000
10DR015 टक्सार गुम्वा दलगाउँ भूल्के ओख्रे धोद्लेखानी सडक 300000
10DR016 दावुरामभञ्ज्याङ्ग वासिङ्गथर्पु सडक
10DR017  यूँ थिदिंखा घोरेटार होम्ताङ्ग सडक
10DR018 टक्सार मानेभञ्ज्याङ्ग वैकुण्ठे वासिखोरा यूँ सडक
10DR019 वयाङ्ग पावला सडक 500000
10DR020 खैराङ्ग सिन्द्राङ्ग सडक 500000
10DR021 खैराङ्ग पात्लेपानी हसनपुर सडक 2000000
10DR022 घोरेटार रानीवास मानेभञ्ज्याङ्ग सडक
10DR023 आम्तेक भोजपुर सडक 500000
10DR024 हिले भञ्ज्याङ्ग हेलौछा वोया साङ्गपाङ्ग  देउराली सडक 500000
10DR025 सुक्रवारे श्यामशिला सडक
10DR026 हिलेभञ्ज्याङ्ग चम्पे याङ्गपाङ्ग सडक 500000
10DR027 तिवारीभञ्ज्याङ्ग च्याङ्ग्रे वास्तिम ठुलोदुम्मा सानोदुम्मा सडक
10DR028 प्याउली याकु सडक
10DR029 प्याउली चरम्वी सडक
10DR030 भण्डारीगाउँ पाल्पाले (जरायोटार) सडक
मर्मत सम्भार कोष (७ प्रतिशत) 1100000
जम्मा   11100000
अन्य विशेष सडक योजनाहरु
1 कावादोभान कमलटार सडक 400000
2 घोरेटार हाम्ताङ्ग ठूलोदुम्मा सडक 400000
3 जरायोटार ७,५, देखि हङ्रायोखोला हुदै सानोदुम्मा पँधेरी जोडने सडक सानोदुम्मा 400000
4 सत्तल लक्ष्मी प्रा.वि. हुदै वोया विहिबारे सम्म मोटरबाटो निमार्ण साङपाङ, वोया 400000
5 प्याउली, रवेश्वर शैलुंगे, चरम्वी ,वन्चरे सडक विस्तार तथा स्तारोन्नति चरम्वी 300000
6 याकु ३ वाट ४ हुदै जरायोटार ५ जोड्ने कृषि सडक योजना क्रमागत याकु 200000
7 ईलाका नं.६ को ठूलोदुम्मा हुदै होम्ताङ्ग सुनवालुवा जोडने सडक निर्माण ठूलोदुम्मा 200000
8 च्याङ्ग्रे १,२,३,४ हुदै याकु लेगुवा कृषि सडक च्याङग्रे 200000
9 पञ्चकन्या पिप्ले डम्पिङ्गसाइट सडक विस्तार भो.न.पा. 200000
10 सौर्य वजार चानवाली डाँडा हुदै पान्धारे जोड्ने सडक कोट 300000
11 पखुवा देविथान सडक ओख्रे १ 200000
12 वडा नं८ओखरवोटेबाट खानी हुदै हिलेसडक लेखर्क 400000
13 भ्ूाल्के धोदले कटुञ्जे जोडने कृषि सडक निर्माण धोदलेखानी धोद्लेखानी 200000
14 होम्ताङ्ग, दिथारा, पात्लेपानी सडक मर्मत पात्लेपानी–४–९ 200000
16 सिन्द्राङवाट देवानटार वडा नं. ६ वाराताङ,तुम्मा डाँडा,वरपिपल,गोगने देवानटार गाविस वडा नं. ५ सेपि,खाम्ताङ सावक हुदै वसाई डाँडासम्म मोटर वाटो 300000
17 वास्तीम अखुवा खोला टक्सार सडक 200000
 जम्मा   4500000  

 २. सडक बोर्ड नेपाल

सि.नं योजना ठेगाना रकम रु.
1. यूं घोरेटार होम्ताङ्ग सडक 1000000
2. दिंला सतिघाट सडक 1000000
3. भोजपुर प्रवेश मार्ग 700000
जम्मा 2700000

जिल्ला आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने आ. व. २०७३÷०७४

क्र.स. विवरण रकम रु.
1 कच्ची सडक
2 तुम्लीङ्गटार–लम्सुवा–दिंला भोजपुर (२)
3 पाँचा चखेवा निर्माणधिन उदयपुर (२)
4 भोजपुर–घोरेटार होम्ताङ्ग–धनकुटा मुगा सडक भोजपुर (२)
5 मुगा घोडेटार सडक भोजपुर (२)
6 वैयाकर्ण मार्ग भोजपुर (२)
7 भोजपुर–लम्सुवा–तुम्लिङटार–खादवारी सडक निर्माण (१)
8 चखेवा–पान्धारे–वालंखा–पाँचा–दुम्माना–उदयपुर–रानीटार सडक निर्माण (१)
कुल जम्मा 1,00,00,000

८. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (रु.60,00,000. मध्ये २०% सरसफाइमा रू= 12,00,000_

सि.नं कार्यक्रमको नाम आयोजनाको
(क) क्रमागत योजनाहरु कुल लागत यस आ.ब.सम्म को  बजेट आबश्यक हुने रकम विनियोजित बजेट
1. छिनामखु खानेपानी योजना ५४०४००० ४०४६०७५ १३८७९२५ ५०००००
2. कुलुङ चौकिडाँडा खापायो ८२५९६६५ ३९३५२२१ ४३५४४४४ ५०००००
3. वास्तिम खापायो ३७३२७२७ २५७७३८० ११८५३४७ ५०००००
4. नामन्त संहेले खापायो. दलगाउ,भूल्के ५५७१४६५ १२९९७३८ ४३०१७२७ ५०००००
5. पाङचा खापायो, पाङचा ५, ६ ५८६४५४५ २६९३३३६ ३२०१२०९ ५०००००
6. माथिल्लो टोल खापायो केउरेनीपानी ६ १३३५४२५ ४७०००० ८९५४२५ ५०००००
7. दाउने खा.पा. यो., याङपाङ ४, ५ २१४६९२५ ४८०००० १६९६९२५ ४०००००
8. केक्मा खापायो हसनपुर १२९३८४४८ ४०००००
9. रम्बीखोला खापायो, दुम्माना ३०३०६५४ ४०००००
10. थानीवोटे खापायो सिद्धेश्वर ८ १००००० ३०००००
11. हिंखुराङ खापायो सिंन्द्राङ ५,६ र ७ १९७१००४ ३०००००
12. चिलाउनेबोटे मुहान खा.पा.यो. प्याउली ४
13. चाँपेगैरी खापायो, श्यामशिला ४ र ७
14. विरौटे खानेपानी निर्माण, चौकीडाँडा–८
15. लाप्चे मुहान खापायो वासिङथर्पु ६ र ७
16. सम्भाव्यता अध्ययन, सर्भे तथा निर्मार्ण
17. गोगने विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी खा.पा.यो. मर्मत
18. देउराली खा.पा. आ.
19. हेम्ताङ्ग खा.पा.आ. (आकाशेपानी संकलन)
20. वालन खा.पा.यो. ३,५,६, ८ पावला
21. अजितेधारा खा.पा.यो. धोदलेखानी ८ र ९
22. खरखरे खा.पा.यो. देवनटार
23. पञ्चकन्या उ.मा.वि.भुल्के खा.पा.यो.
24. सिस्नेटार खा.पा.यो. मर्मत
(ख) सरसफाई तथा तालिम कार्यक्रम (कूल बजेटको २०% बराबरको रकम) 1200000
(ग) संयुक्त सहयोग कार्यक्रम  
(घ) खानेपानी योजना मर्मत तथा संभार  
(ङ)  अध्ययन, सर्भे तथा अन्य निकायको श्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्ने  
किनुवा खापायो दुम्माना ९, सम्भाब्यता अध्ययन र सर्भे
खोलाखर्क खापायो वैकुण्ठे ८ र ९ सर्भे तथा निर्माण
 ६ पञ्चमी खापायो खैराङ १ र सिद्राङ ३ सर्भे तथा निर्माण
  ८ साउने खानेपानी निर्माण तथा सर्भे, नागी
दावुराङ्ग खानेपानी आयोजना यूँ ७ सर्भे तथा निर्माण
१० ह्याकुले खा पा यो मानेभञ्ज्याङ ४ सर्भे तथा निर्माण
११ डुडेखोला खापायो खाटम्मा सर्भे तथा निर्माण
१२ छाप्मा खापायो वासिखोरा ९, सर्भे तथा निर्माण
१३ टिम्मा खापायो, होम्ताङ्ग १ सर्भे तथा निर्माण
१४ वोम्से झ्याले गैह्रा खानेपानी, साङपाङ ८
     १५ वुङसुराङ खानेपानी, देवानटार २, ३
१६ केक्मा खापायो हसनपुर
१७ नागधार खापायो कुलुङ ५
१८ जोगिगाउँ खापायो याङपाङ
१९ नागिधारा खापायो वास्तिम ३
२० अजितेधारा खापायो धोद्लेखानी ८ र ९
२१ धाद्लेखानी खापायो धोद्लेखानी ६
२२ खापायो भुल्के ८
२३ चप्लेटी खापायो ओख्रे ८
२४ ठूलो पधेरी खापायो मानेभन्ज्याङ ८
२५ दलित वस्ती चर्पी निर्माण चौकिडाँडा र कुलुङ
२६ सिमधारे खापायो वोया ३
२७ छरछरे खापायो मर्मत सुधार,भैसीपंखा
२९ कोट खापायो कोट ४
३० पखुवा खापायो यूँ
३१ सामेन्टार खापायो हसनपुर
३२ हेन्खुरांग खापायो मर्मत सिन्द्राङ १,७,५
३३ भाङटार खानेपानी योजना चम्पे र याङपाङ
३४ डाडागाँउ खा.पा.यो मर्मत र विस्तार दुम्माना १ र २
३५ नेपालेडाडा खानेपानी मर्मत
३६ सिद्धि खा. पा. यो, टक्सार–१, दारेगौडा
३७ हेकुवा देउराली खा.पा. योजना, याङ्गपाङ्ग
३८ तुकूवा र पहरे मूहानबाट कात्तिके र सिरुवाली खा.पा.यो. नेपालेडाँडा–५
३९ ढुङ्गे खानेपानी आयोजना ज्ञानोदय भूमिका प्रा.वि. ३ तावु कूदाककाउले
४० चुच्चे ढुङ्गा खानेपानी योजना साङपाङ–७
४१ तुर्के बेसी खानेपानी योजना, देउराली
४२ सिंह देवी मा.वि. खानेपानी (जनजाती लक्षीत) हेलौछा–९
४३ बोझिनी खा.पा.यो. तिवारीभन्ज्याङ्ग
४४ भूल्के खा.पा.यो. तिवारीभन्ज्याङ्ग
४५ लप्से खोला भण्डारी गाउँ खा.पा.यो. तिवारीभन्ज्याङ्ग
४६ छोक्ला छरछरे खा.पा.यो सर्वेक्षण वास्तिम
४७ नेवारे खानेपानी मर्मत च्याङ्ग्रे १ च्याँग्रे
48 जल्केनी खा.पा.यो सम्भाव्यता अध्ययन ठुलोदुम्मा
49 भदौरे खानेपानी योजना, जरायोटार–९
50 खानेपानी सिद्धेश्वर ३ र ५
51 खैला खानेपानी योजना छिनामखु ९
52 भालुखोप खा.पा. निर्माण वासीखोरा
53 कर्कले मुहान जडेले खा.पा.यो. मर्मत आम्तेक ६ गैह्रीटोल
54 सिमलगैरा खानेपानी योजना, चौकिडाडा–२
55 रानीपानी खापायो पुननिर्माण वोया
56 ओडारे खापायो वास्तीम ८ र ५
57 दाङमालुङ्ग खापयो भोजपुर ४ वोखिम
58 पञ्चमी खोला खापायो खैराङ्ग १
वोझे खापायो तिवारिभञ्ज्याङ्ग ४ सावुङ्ग
शिक्रेटार खापयो जरायोटार ५
ओडारेखोला खानेपानी आयोजना ओख्रे ४,५, ९

९ झो.पु. क्षेत्रगत कार्यक्रम (TB SWAP) ( रु.९९०३०००।)

सि.नं कार्यक्रमको नाम रकम रु.
झो.पु. निर्माण (क्रमागत)
  वागलेन ट्रष्ट भाmे.पु खावा ५ र अन्नपूर्ण ९
  भालेटार झो.पु खावा ३ र सिद्धेश्वर ७
  खाला खर्क झो.पु. किमालुङ्ग ७
  सागुटार झो.पु. किमालुङ्ग १ र ८
  ताप्रेडांडां झो.पु. वोया ३ र साङपाङ ८
  मझुवा फेदी झो.पु. वोया ७ र साङपाङ ५
  तेन्दु झो.पु. दोभाने ७
  भार्से दोभान झो.पु. चम्पे २ र हेलौंछा ७
  सर्भे डिजाइन सम्पन्न भई संचालन हुने झा.पु.हरु
  अधेरी खोला झो.पु. आम्तेक २ र भैंसीपंखा २
  इर्खुवा खोला झो.पु. दोभाने ५
  पिखाुवा खोला झो.पु. ठूलोदुम्मा र रानीवास ९
  वंखाुवा खोला झो पु. खाटम्मा ७ र चौकिडांडां ८
  वडारेखोला झो.पु. केउरेनीपानी  ९ र मूलपानी ५
यसवर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने  झो.पु.हरु
  वंखुवा खोला झो.पु.
  कुदाकाउले र खाटम्मा ८ जोड्ने झो.पु.
  कुम्लुङगे झो.पु. छिनामखु ६ र तिम्मा ९
  ककुवा खोला झो.पु. कुलुङ र चौकिडाडा
  छिनामखु ५ र अनपूर्ण १ जोड्ने कुम्लेदह झो. पु. निर्माण
  हंङग्रायोखोला दोभान झो.पु.,जरायोटार र सानोदुम्मा गाविस
  हंङग्रायोखोला झो.पु, च्याङ्ग्रे १ याकु ७
  नेवारेखोला झो.पु. दोभाने ३ र दोभाने ३
  खैला रुमला झा.पु. छिनामखु ८ र ९
  तामु खोला झो.पु. नेपालेडााडा
हाल वनिरहेको
मालवासे झो.पु.(याङगुवा खोला) बोया ९ र हेलौंछा (मा.वि.) जोड्न
वागलेन झो.पु. खावा ५ र अन्नपूर्ण ९
पिखुवा खोला(भालेटार) झो.पु. गुप्तेश्वर–५ र खावा–३ विच
इर्खुवा खोला झो.पु., दोभाने ५, ६
खोलाखर्क झो.पु निर्माण किमालुङ   २, किमालुङ ५
मझुवाफेदी झो.पु. बोया ७ साङपाङ ५  
ताप्रेडाँडाँ झो.पु. वोया ३ साङपाङ ३  
 
भार्से दोभान झो.पु. चम्पे २ हेलौछा ७  
सागुटार झो पु किमालुङ ७ र किमालुङ ८  
तेन्दो झो.पु. दोभाने ७– दोभाने ७  
  झो.पु. वृहत मर्मत सम्भार  
  वंखुवाखोला भो.पु. स्टिलडेक, तिम्मा  
  याङ्गुवाखोला झो.पु. याङपाङ र देउराली  
  आरुबोटे झो पुल छिनामखु ६ र ८  
  पांचा उदयपुर रानीटार र दुधकोशी पुल  
  लामेवगर  झो पु मर्मत  
जरायोटार पाख्रीवास झो पु  
  एलएसटि वि मा पठाउने  
  अंधेरीघाट झो.पु मर्मत, सानोदुम्मा मर्मत  
  लामेवगर वृहत पुल मर्मत, होम्ताङ्ग मर्मत  
  दारेगौडा रानीटार झो.पु. स्टिल डेक निर्माण पांचा (मर्मत),  
  दुधकोशीा झो.पु. दुम्माना मैयुघाटवाट मैनामैनी मैयूटार उदयपुर जाने (निर्माण)  
  वैरेनीघाट झो.पु. चरम्बी( निर्माण)  
कुडुलेघाट झो.पु. देउराली (निर्माण)  
  सम्भाब्यता अध्ययन  
भूल्के माहदेव स्थान मानेभञ्ज्याङ्ग वेहेरेखोला झो.पु.
अध्यारी खोला झो.पु. केउरेनीपानी ९ र मूलपानी ५
वंखाुवा खोला झो पु. तिम्मा ६ भांगे र तिम्मा ८ डाँडाँ खर्क जोडने
याङ्गुवाखोला झो.पु. याङपाङ र देउराली (दोभान)
वेवा खोला झो.पु , दोभाने ७ र ८
चापकुवा झो.पु., खार्तम्छा ६, २
कुदाककाउले २ र खाटम्मा ८ झो.पु.,
ककुवा खोला झो.पु , कुदाककाउले ७ र ८
यङ्किया खोला झोलुङ्गे पुल, खार्तम्छा ६, ७
थाक्सा फेदी झो.पु. , वोया ३
असिने खोला झो.पु निर्माण, भैसिपंखा
भालेटार झोपु (गुप्तेश्वर र खावा), गुप्तेश्वर
घट्टेसेरा खोला झो.पु , सिद्धेश्वर
गोगने ८ र ३ को विचमा पर्ने हिलेखोला झो.पु., गोगने ८
खुगे खोलामा झो.पु., खावा ८ र ६
सुन वालुवा झो.पु. निर्माण, होम्ताङ्ग
सिन्द्राङ–देवनटार–६ झोलुङे पुल निर्माण,
झो.पु. निर्माण , वालांखा २, डम्बरखु ९ खोटङ
नेवारे खोला झो.पु, दोभाने३
जोगेपाथर झा.पु. निर्माण दुधकोशी , दुम्माना ६  
नखुवाखोला वोया ५साङपाङ ५  
एखुवा खोला झो.पु., पांचा ७ र पावाला २  
खाटाम्मा ७ र चौकिडाडा ८ विच झोपु निर्माण  
श्यामरटोला गोपीनी किमालुङ ३ र ५  
नखुवाखोला ताप्रेडाँडा वोया ३ साङपाङ ८  
सो¥याङखोला हेलोैंछा ७ चम्पे २  
नखुवाखोला हेलोैंछा १ र ९  
सिन्द्राङ्ग देवानटार जोड्ने झो.पु.निर्माण  
ठेसुवा खोला झो.पु.,पांचा ४ र ५ं  
खाटम्मा कुदाकाउले २ वम्पाक जोडने झो.पु . निर्माण खाटम्मा ५  
सुम्पिवाखोला झो.पु निर्माण दोभाने १ र २  
खाटम्मा पुवाखोला झो.पु.निर्माण  १ र ३  
ककुवा झोपु. निर्माण कुलङ्ग र चौँकीडाडा  
सुरवाले खोला झो.पु निर्माण चौकीडाडा ३  
कुदाकाउले २ खाटाम्मा ८ जोड्ने झो.पु. निर्माण  
कुदाकाउले १ र २ विच लेगुवा खोला  झो.पु. निर्माण  
दोभाने ३ याङमा ओखरवोटे जोड्ने झो.पु. निर्माण  
हाँडीखेत झो.पु निर्माण चौकीडाडा र कुदाकाउले  
खकुवाखोला झो.पु.सर्भे निर्माण केउरेनीपानी र देउराली  
चपकुवा झो.पु सर्भे तथा निर्माण खार्तम्छा  
याङकिया झो.पु सर्भे तथा निर्माण  
ताँगुखोला झो.पु. सर्भे तथा निर्माण (खेवाछा) नेपालेडाँडा  
ककुवाखोला झो.पु. सर्भे तथा निर्माण कुदाकाउले  
कुडुलेघाट झो्.पु लाई सर्भे गोपेटारमा भएको पाँईएकोमा कुडुलेघाटमा नै सर्भे गरी निर्माण गरीनुपर्ने  
हेलौछा ६ र वोया १ विच वगरेगोैडा झो.पु.निर्माण हेलोेैछा वोया  
देउराली ३ र वोया २ विच पित्तिम झो.पु निर्माण देउराली वोया  
वंखुवाखोलाखर्क झोपु योजना तिम्मा ६ र ८  
आरुवोटे झोपु मर्मत योजना छिनामखु ६ र ८  
ओइचाव्ााँ झोपु निर्माण छिनामखु ९ र तिम्मा ८  
वडा नं . ६ काभ्रे र गोगने –८ को विचमा पर्ने राउते खोलाको तिन दोभानमा झो.पु निर्माण  
दलगाउ –९ र मानेभन्ज्याङ्ग ४जोडने झो .पु  
लेर्खक –६काभ्रे र ओख्रे ४र ५ खेना जोडने सालिम खोला दोभानमा झो.पु निर्माण  
बांलखा –२ बुवाखोलामा झोलुङ्गे पुल निमार्ण वालांखा  
वुवा खोला थिंदिखा २ र वासिङ्घ थर्पु ५ झो.पु निमार्ण थिदिंखा  
एखुवा खोला झो.पु.पाञ्चा –८ र पावला २ निमार्ण पाञ्चा  
देवानटार २ र पावला ५ खोम्वे खोला टाम्टाङ्ग दोभान झो.पु. निमार्ण पावला  
बांलखा देखि दिक्तेलको सिवालय गा.वि.स. जोड्ने झो.पु. निमार्ण पावला  
झो पु निर्माण पांचा ७ र पावाला २  
चम्पे २ वाट वोया जोडेने झो पु सोर्यांगखोला  
झो पु निर्माण पांचा ७ र पावाला २  
खैला रुमला जोड्ने झो.पु. निर्माण छिनामखु ८ र ९  
कुम्लुङ्गे झुलुङ्गे पुल निर्माण ६ र ९ जोड्ने छिनामखु र तिम्मा ९  
छिनामखु ८ र काङकाङ र रुमला जोड्न झो.पु. छिनामखु ७ र  ६  
छिनामखु १ र तिम्मा ९ जोड्ने भाग्लेन पुल निर्माण  
छिनामखु ७ र ९ जोड्ने ढाँडबारी जोड्ने झु.पु. निर्माण छिनामखु १ र ९  
छिनामखु १ र ९ जोड्ने वाईचावा पुल मर्मत छिनामखु १ र ९  
छिनामखु ६ र ९ जोड्ने आरुबोटे पुल मर्मत छिनामखु ६ र ९  
झो.पु. सिद्धेश्वर २–८ (घट्टेखोला तल्लो)  
मकुवा दोभान झो.पु. निर्माण मानेभन्ज्याङ्ग  
झो.पु. निर्माण पावला ८ देवानटार २  
श्यामखोला झो.पु. वडा नं. ६ र ९  
लप्सेखोला झो.पु. खाटम्मा ७ र चौकीडाँडा ८  
सिसोवा खोला झो.पु खाटाम्मा ३ र दोभाने ६  
सिस्ने खोला झो.पु. निर्माण कुलुङ  
हाडिखेत झो.पु. कुदाककाउले २ चौकिडाँडा ३  
ताल खोला झो.पु चौकीडाँडा र खाटाम्मा ७  
हङग्रायो खोला प्याउली १, तिवारीभन्ज्याङ्ग जोड्ने झो.पु  
ठूलोदुम्मा वडा नं. ८ र ९ जोड्ने झो.पु. सम्भाव्यता अध्ययन  
खोला खर्क झो. पु. निर्माण तिम्मा ६ र ८  
खैला रुमला जोड्ने झो.पु. निर्माण छिनामखु ८ र ९  
कुम्लुङ्गे झुलुङ्गे पुल निर्माण ६ र ९ जोड्ने छिनामखु र तिम्मा ९  
छिनामखु ८ र काङकाङ र रुमला जोड्न झु.पु. छिनामखु ७ र  ६  
छिनामखु १ र तिम्मा ९ जोड्ने भाग्लेन पुल निर्माण  
छिनामखु ५ र अनपूर्ण १ जोड्ने कुम्लेदह झो.पु. निर्माण  
छिनामखु ७ र ९ जोड्ने ढाँडबारी जोड्ने झु.पु. निर्माण छिनामखु १ र ९  
छिनामखु १ र ९ जोड्ने वाईचावा पुल मर्मत छिनामखु १ र ९  
झो.पु. सिद्धेश्वर २–८ (घट्टेखोला तल्लो)  
छिनामखु ७ र ९ जोड्ने ढाँडबारी जोड्ने झु.पु. निर्माण छिनामखु १ र ९  
कुनचरुुवा झो.पु. निर्माण वासीखोरा  
मकुवा दोभान झो.पु. निर्माण मानेभन्ज्याङ्ग  
झो.पु. निर्माण पावला ८ देवानटार २  
दोभाने १ र २ वडाको बारुले दोभानमा झो.पु.  
दोभाने ठडूलो खोला पानीघाट झो.पु ७ र ८  
दोभाने ६ देखि सालेवा तर्ने झो पु  
  संखुवा सभा हेलुवा वेशीवाट तुम्लिङ कुलुङ जोडने फेरी  
  सिगाने तालखर्क झो पु  
  चिरखुवा खोला झोलुङ्गे पुल निर्माण  
  लंखुवाखोला  २ र १ मा झो पु निमार्ण  
  चिखुवाखोलाको चाम्लादाङ्गमा झो.पु निमार्ण  
  सतिघारमा फेरिको संचालन  
  हेलौँछा–६ र वोया–१ जोड्ने बगडे गौँडा झोलुङ्गे पुल  
  नाकाम खोला झोलुङ्गे पुल निर्माण हेलौँछा १ र ९ जोड्ने  
  हेलौँछा–६,८ चम्पे ४ को सो¥याङ्ग खोला झो.पु. निर्माण  
  देउराली ३ र वो २ वीच झो.पु.  
  हर्कखोला देउराली १ र २ वीच झो.पु.  
  मलावुक खोला मmो पु निर्माण  
  सालेम खोला झोपु निर्माण वार्ड नं. ३,६  
  तिन दोभाने राउतेखोला झोपु निर्माण  
  वान्ताङ खोला झोपु निर्माण  
  मानेभन्ज्याङ्ग – ३ र दलगाउँ – ९ बिच झो. पु. निर्माण  
  मखुवा खोला झो. पु. निर्माण  
  बैकुण्ठे ५ र बासीखोरा ५ जोड्ने झो. पु.  
  पालवा ५ र देवनटार–२ झो. पु. निर्माण  
  थिदिंखा, रानीटार झो. पु. मर्मत (स्टील डेग)  
  जोगेपथर झो. पु. निर्माण  
  वालंखा–भोजपुर सिवालय खोटाङ्ग( वुवाखोला झो. पु.)  
  नया सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने झो.पु.
  ककुवाखोला चौकिडाडा २ र कुलुङ्ग झो.पु.
  कुलुङ्ग गौडेनी देखि नेपालेडाडा कोटीहोम (ईखुवाखोला झो.पु.)
  एकरति दोभाने झो.पु. खाटम्मा
  खाटम्मा तालसुरुवाति खोला झो.पु.
  खाटम्मा १र ३ को पुवाखोला झो.पु
  सिस्नेखोला झो.पु.
  घुम्नेखोला झो.पु.
  ष.न.पा. २ र नेपालेडाँडा ५ जोड्न चिर्खिवा खोलामा मुडेसोगु झो पु.
  इर्खुवा गोथे बजार (कु.का २ र खाटाम्मा जोडने ) झो.पु.
  धोविखोला झो.पु.
  सिमे फलाटे झो.पु
  नाकाम खोला झो.पु
  हेलौंछा ६– चम्पे ४,जोड्ने झो.पु
  हार्वाखोला झो.पु.
  हर्क खोला झो.पु
  नखुवा खोला, खितिभ, वोया २ र देउराली ३, सिमलटार झो.पु
  यागुवा राक्से दोभान झो.पु.
  देउराली ५ र याङपाङ ७ विचमा झो.पु.
  प्याउली १ तिवारीभन्ज्यांग झो.पु.
  आम्तेक ६ देखि टक्सार नपा पाहारपानी तर्ने झो.पु.
  अखुवा खोला भैंसिपंखा झो.पु.
  सांगेनतुवा झो.पु.
  बुढाथोकी खोला झो.पु.
  भ्याङखोला झो.पु.
  बोबोक खोला झो.पु.
  सावा दोभान झो.पु.
  घट्टेखोला झो.पु.
  पतेरी खोला झो.पु.
  वाचिम्ले झो .पु. निर्माण
  सालीमखोला १,२,३ र लेखर्क ६ जोडने झो.पु.

प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०७२, आइतबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्