भाेजपुरकाे स्थानीय तह : तपार्इ कुन गाउँपालिकाकाे कति नं वडामा पर्नुभयाे, केन्द्र कहाँ, जनसंख्या कति ?काठमाडाैं, फागुन २७

शुक्रबार (अाज) देखि देशभरका पुराना स्थानीय निकायहरु  खारेज भएका छन् ।  पुराना संरचनाको ठाउँमा ७४४ वटा स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

जसअनुरूप भाेजपुरका ५४ गाविस पनि खारेज भएका छन् भने ती गाविस गाउँपालिका र नगरपालिकामा गाभिएका छन् । सुरूमा ६३ गाविस रहेकाे भाेजपुरमा दुर्इ नगरपालिका बनेपछि ५४ गाविस थिए ।

अब भाेजपुरमा स्थानीय तह ९ वटा रहेका छन्, जसमा दुर्इ नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहने छन् ।

हेर्नुहाेस् कुन गाविस, कुन गाउँपालिका र नगरपालिकाकाे कति नं वडामा गाभिए ? सबै विवरणसहित

१. साल्पासिलिछाे गाउँपालिका (केन्द्र चाैकिडाँडा गाविस वडा नं ६)

वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको क्षेत्रफल वडाको जनसङक्ख्या कैफियत
साविक कुलुङ गाविस १,२,३ र ४ गौडेनी ११.४३ २००४
साविक कुलुङ गाविस ५,६,७,८ र ९ कुलुङ १२.९५ २००९
साविक चौकीडाडा गाविस चौकीडाडा १९.१७ २०७५
साविक खाटाम्मा गाविस खाटाम्मा २१.२२ २१४२
साविक दोभाने गाविस ५,६,७,८ र ९ दोभाने ६१.१ २४७६
साविक दोभाने गाविस १,२,३र४ सालेवा ६६.०२ २४०५

 २. षडानन्द नगरपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र साविक कार्यालय)

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको क्षेत्रफल वडाको जनसङक्ख्या कैफियत
नेपालेडाडा साविक नेपालेडाडा गाविस नेपालेडाडा १८.७९ ३४७६
कुदाककाउले साविक कुदाककाउले गाविस कुदाककाउले २५.०७ २४६१
षडानन्द  षडानन्द ९–१०
षडानन्द षडानन्द १
षडानन्द षडानन्द २
षडानन्द षडानन्द ४
 षडानन्द षडानन्द ३
षडानन्द

षडानन्द

षडानन्द ५,६

षडानन्द  ७,८

साङ्गपाङ्ग १० साविक साङ्गपाङ्ग गाविस साङ्गपाङ्ग २२.९३ ३४०८
देउराली ११ साविक देउराली गाविस वडा नं १,,,६ र ८ देउराली १८.०७ २७४०
१२ साविक देउराली गाविस वडा नं २,,७ र ९ टारीगाउँ २३.८३ २५७१
वोया १३ साविक वोया गाविस ५,,७ र ९ भिरथाप्ला १५.८७ १८७९
१४ साविक वोया गाविस १,,,, र ८ वोया १४.०० १८०३

 ३. अरुण गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र प्याउली गाविस)

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
 याङपाङ साविक याङपाङ गाविस ३०१९ २४.७३
चम्पे साविक चम्पे गाविस चम्पे २९०१ १६.२७
प्याउली साविक प्याउली गाविस प्याउली २४०४ १३.८९
चरम्बी साविक चरम्बी गाविस चरम्बी २७९९ ३७.७३
याकु साविक याकु गाविस वडा नं १–३ र ५–९
जरायोटार साविक जरायोटार गाविस वडा नं १,२,३,४,६,८ र ९
साविक जरायोटार गाविस वडा नं ५,७ र याकु ४

४. पौवादुङ्मा गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र च्यांग्रे गाविस)

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
श्यामशिला साविक श्यामशिला गाविस २४५८ १२.५
तिवारीभन्ज्याङ साविक तिवारीभन्ज्याङ गाविस तिवारीभन्ज्याङ २९९९ १६.५५
च्याड्गे साविक च्याड्गे गाविस च्याड्गे
बास्तिम साविक बास्तिम गाविस बास्तिम
सानोदुम्मा साविक सानोदुम्मा गाविस सानोदुम्मा
ठुलोदुम्मा साविक ठुलोदुम्मा गाविस ठुलोदुम्मा २०४९ २५.१२

५.भोजपुर नगरपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र साविक कार्यालय)

भाे.नं ६साविक अाम्तेक गाविस

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
 हेलाैछा साविक हेलौछा गाविस ६,७,८ र ९ १५०० १७.७३
साविक हेलौछा गाविस १,२,३,४ र ५ हेलौछा २२११ २२.०३
गुप्तेश्वर साविक गुप्तेश्वर गाविसका सबै वडा गुप्तेश्वर १९१४ १७.२९
सिद्देश्वर साविक सिद्देश्वर गाविसका सबै वडा सिद्देश्वर २८४२ १७.४३
भाेजपुर भाे. न. ३,५
भोजपुर

 

भाे. न. ८
भाे.न. ७

१०

भाे. न. ६

भाे. नं ५

भाे. न. १,२

अाम्तेक ११ साविक अाम्तेक गाविस
भाेजपुर १२ भाे. न. ९–११

६.ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र अन्नपूर्ण)

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
तिम्मा साविक तिम्मा गाविस सवै वडा तिम्मा २५३८ ५०.४३
छिनामखु साविक छिनामखु गाविस सवै वडा छिनामखु २३२४ ३२.८७
अन्नपुर्ण साविक अन्नपुर्ण गाविस सवै वडा अन्नपुर्ण १५४५ ९.७३
नागी साविक नागी गाविस सवै वडा नागी ११९४ १०.३३
खावा साविक खावा गाविस सवै वडा खावा १९६४ १७.८३
कोट साविक कोट गाविस वडा न. ५,७,८र९ कोट २०७४ १०.९३
साविक कोट गाविस वडा न.१,२,३,४र६ सित्तेल १६०७ ८.८३
गोगने साविक गोगने गाविस सवै वडा गोगने २१०९ १०.६१
लेखर्क साविक लेखर्क गाविस सवै वडा लेखर्क २५५६ २१.४६

७.रामप्रसाद रार्इ गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र बैकुण्ठे)

वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
साविक ओख्रे सवै वडा ओख्रे २६१५ २३.९७
साविक धोदलेखानी सवै वडा धोदलेखानी १७९२ १२.१५
साविक भुल्के सवै वडा भुल्के २४२४ १३.३५
साविक दलगाउँ सवै वडा दलगाउँ २५६१ १९.५९
साविक मानेभन्ज्याङ सवै वडा मानेभन्ज्याङ २६७१ ३०.१७
साविक वैकुण्ठे सवै वडा वैकुण्ठे २६९१ २७.९६
साविक बासिखोरा गाविस वडा नं १,२,३,५ र ८ बासिखोरा २३८३ १८.२१
साविक बासिखोरा गाविस वडा नं ४,६,७ र ९ खोक्सिक १७११ १२.८८

 ८. आमचोक गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र बालंखा)

वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको क्षेत्रफल वडाको जनसङक्ख्या कैफियत
 साविक वासिङ्गथर्पु गाविस सवै वडा  वासिङ्गथर्पु ११.१७ १६१३
साविक युँ गाविस सबै वडा युँ १६.१२ १८०७
साविक थिदिखा गाविस सवै वडा थिदिखा १८.७१ २०८४
साविक बालांखा गाविस सवै वडा बालांखा १२.६५ १६९६
साविक पावला गाविस सवै वडा पावला १४.१६ १३४१
साविक देवानटार गाविस १,६,७,८ र ९ १८.५७ १४४१
साविक देवानटार गाविस २,३,४ र ५ १५.६० १७७४
साविक दुम्माना गाविस वडा नं. ७,८ र ९ २३.९२ १८०८
साविक दुम्माना गाविस वडा नं. १,२,३,४,५ र ६ १९.०९ २६९९
१० साविक पांचा गाविस सवै वडा पांचा ३५.१६ २४५७

९. हतुवागढी गाउँपालिकाको वडा विभाजन (केन्द्र रानिवास)

समावेश गविसहरु वडा नं. वडाको भुगोल वडाको नाम वडाको जनसङक्ख्या वडाको क्षेत्रफल कैफियत
रानीवास साविक रानिवास गाविस वडा नं १,७,८ र ९ २७४३ २४.१३
साविक रानिवास गाविस वडा नं २,३,४,५ र ६ २८४६ १६.२३
होमताङ साविक होमताङ गाविस वडा नं १,२,३ र ९ होमताङ २९६० १९.८९
साविक होमताङ गाविस वडा नं ४,५,६,७ र ८ सोयाडाडा २४०५ १३.०३
सिन्द्राङ साविक सिन्द्राङ गाविस सिन्द्राङ १०४६ ८.२६
खैराङ साविक खैराङ गाविस खैराङ २७३१ १५.५८
पात्लेपानी साविक पात्लेपानी गाविस वडा नं ५–९ पात्लेपानी १४७६ १०.२९
साविक पात्लेपानी गाविस वडा नं १–४ पिप्ले १७६७ १२.५१
हसनपुर साविक हसनपुर गाविस हसनपुर २४३० २२.३२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News